Výrobci

Hledat

Obchodní podmínky Prima3w

GDPR: Údaje o Vás neskladuji, nepotřebuji je, nezasílám totiž žádné infomaily a s daty o Vás nijak neobchoduji. V našem obchodě se nakupuje pouze bez registrace, takže žádný souhlas není potřeba potvrzovat. Dodací adresy na fakturách jsou v zaheslovaném počítači.

I. Všeobecná ustanovení
Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího – společnosti Petr Hájek - PRIMA MUSIC, 51233 Studenec 378, IČ 62016431 a jeho zákazníků – kupujících.
II. Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce, jehož popis, funkce, technické údaje a parametry jsou uvedeny přímo ve smlouvě nebo jsou stanoveny v technických údajích výrobce uvedených v příbalovém letáku - popisce (návodu k obsluze). Rozměry, váha, výkony, kapacita a ostatní údaje uvedené na webových stránkách, v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách vycházejí z údajů výrobců s tím, že výrobce si vždy vyhrazuje právo učinit technické změny na výrobku. Všechny informace jsou uváděny dle aktuálních dostupných údajů od dodavatelů či jiných smluvních subjektů, ačkoli se vždy snažíme tyto informace ověřovat z více zdrojů a provádíme jejich kontrolu, tak nelze jejich nepřesnost zcela vyloučit a pro takový případ prodávající dostojí svým povinnostem vyplývajících ze zákona dodatečnou nápravou informačních povinností, jakmile se o nich dozví. Kupující má právo si před objednáním zboží položit emailem dotaz pro případné ověření těchto údajů. Obrázky u výrobků mohou být jen ilustrační (např. rozdíl v barevném provedení či obsahu setu více výrobků - v takovém případě je rozhodující popiska výrobku, kde je barva či obsah setu výrobků detailně popsán). Společnost Prima Music a internetový obchod na adrese hudebni-nastroje.cz, dále uváděná jako „prodávající“, se zavazuje, že svým odběratelům bude dodávat jen zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovujících daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky a zároveň řádně vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy pozáručních servisních středisek je-li to pro daný druh zboží obvyklé.
III. Místo plnění
Místem plnění je sklad či prodejna prodávajícího, kde prodávající předá zboží dopravci – přepravní firmě k dopravě k zákazníkovi.
IV. Objednání zboží a uzavření smlouvy
a) Podmínkou pro naplnění platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká potvrzením objednávky prodávajícím dnem jejího doručení kupujícímu. V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech, si prodávající vyhrazuje právo podmínit plnění nebo úhradou finanční zálohy kupujícím a stanovení lhůty pro úhradu takové zálohy. Při uzavírání kupní smlouvy za použití elektronických prostředků musí potvrzení objednávky obsahovat veškeré zákonem předepsané údaje (srov. ust. § 53, odst.3 a § 53a občanského zákoníku).
b) Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky – množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti a podobně, žádat kupujícího o autorizaci objednávky a ověření údajů v ní obsažených vhodným způsobem jako například písemně nebo telefonicky. Prodávající je oprávněn nepřihlížet k objednávce, jejíž autorizaci požadovaným způsobem kupující odmítne provést. Prodávající si také vyhrazuje právo zrušení objednávky v případě chyby při typování ceny.
c) Případné storno objednávky lze provést emailem, telefonicky apod.
V. Cena a platba
Ceny uvedené na webových stránkách hudebni-nastroje.cz jsou platné ke dni objednání zboží. Prodávající si vyhrazuje právo změn uvedených cen v případě změny kurzu, výrazné inflaci nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek výrobců a ostatních dodavatelů zboží, tyto změny jsou vždy průběžně uváděny v aktualizaci ceníků. Kupní cena bude považována za uhrazenou teprve po připsání celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na účet prodávajícího nebo uhrazením celé částky v hotovosti pracovníkovi přepravní firmy. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list případně záruční list. V ceně zboží nad 500,- Kč je již částka za dopravu na místo určené kupujícím vykalkulována. Jinak se dopravné, u nás od 51,- Kč, přičítá k ceně objednaného zboží. S dobírkovným pak celkem 100,-. Osobní odběr kvůli absenci EET možný pouze při platbě předem. Děkuji za pochopení.
V případě, kdy kupující provede úhradu předem a prodávající není schopen zajistit dodání vybraného zboží v požadovaném či dohodnutém termínu, prodávající neprodleně vrátí plnění zákazníkovi dohodnutým způsobem. Lhůta je závislá na způsobu vrácení (převodem, poštovním převodem). Akční ceny jsou platné do vyprodání zásob a nebo další aktualizace nabídky.
VI. Dodací lhůta
Dodací lhůta počíná běžet dnem uzavření kupní smlouvy (doručením potvrzené objednávky kupujícímu). V případě, že zboží má prodávající skladem, vyexpeduje je – předá dopravci hned následující pracovní den po potvrzení objednávky, dodací lhůta činí maximálně do pěti pracovních dní dle přepravních podmínek dopravce. V případě, že objednané zboží není skladem nebo je nebude možné dopravci předat do pěti pracovních dnů od potvrzení objednávky, oznámí toto prodávající kupujícímu a zároveň ho bude informovat o předběžném termínu dodání (dodací lhůtě) nebo nabídne výrobek jiný, srovnatelný s původním, který je schopen dodat ve lhůtě do pěti dní. V tomto případě si však musí prodávající vyžádat výslovný souhlas kupujícího se změnou předmětu smlouvy. Převzetím zboží přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží a nabývá k němu vlastnického práva.
VII. Dopravní podmínky a poštovné

Možnosti způsobů doručení zásilky a jejich ceny (včetně DPH):

Českou poštou – při odběru nad 500,- Kč cena poštovného již kalkulována v ceně objednaného zboží, v ostatních případech cena od 51,- Kč (s dobírkou 100,-). Osobní odběr kvůli absenci EET možný pouze při platbě předem. Děkuji za pochopení

Přehled možných způsobů úhrad zboží a jejich ceny (včetně DPH):

a) dobírkou (hotově při převzetí zboží na poště)
b) platbou předem na bankovní účet

Kupujícímu se doporučuje zásilku od přepravce pozorně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci samotnému. V případě shledání porušení originální pásky s logem ww.hudebni-nastroje.cz na zboží či shledání jiných porušení obalu svědčících o neoprávněném vniknutí do zásilky a i v případech již výše zmíněných se doporučuje kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu nepřevzít, případně sepsat reklamační protokol o porušenosti zásilky přímo s dopravcem! Podpisem dodejky kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a k pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky bude prodávající přistupovat na základě podepsaného dodacího listu, ve kterém kupující stvrzuje neporušenost vnějšího obalu zásilky včetně neporušenosti originální pásky s logem www.hudebni-nastroje.cz a správný počet balíků. Faktura sloužící zároveň i jako daňový doklad případně záruční list je pak přiložena v označeném balíku.

VIII. Záruka a servis
a) Záruku na prodávané zboží poskytuje prodávající dle obecně závazných právních předpisů po dobu uvedenou v záručním listě nebo prodejním dokladu. Záruční doba na produkty je standardní 24 měsíců. U některé značky může být až 5 let. Standardní záruky neplatí u smluvních cen, u výprodejů apod. a též na zboží, které nemá své výrobní nebo sériové číslo. Jedná-li se o prodej spotřebního zboží typu strun, paliček, blan, lamp atd., je pak záruční lhůta pouze po dobu životnosti, nejdéle však 6 měsíců
b) Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodbornou montáží či jiným neodborným uvedením do provozu, neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, mechanickým poškozením nebo opotřebením, živelnými pohromami jako například úderem blesku či jiným atmosférickým výbojem, ohněm či vodou, používáním v nevhodném prostředí (vlhkém, prašném, chemicky agresivním apod.) nebo působením jiných nestandardních jevů jako například přepětí v rozvodné nebo telefonní síti. Prodávající si vyhrazuje právo neuznat reklamaci v případě, že prodejce, výrobce či jím pověřený odborný servis prokáže, že kupující neoprávněně do výrobku zasáhl po odstranění pečeti výrobce, či, že došlo k mechanickému poškození zboží.
c) Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejich dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku nelze považovat za vadu a není tedy důvodem k reklamaci.
d) Místem uplatnění reklamace je prodejní místo prodávajícího – Prima Music, Studenec 378, 512 33 Studenec, tel.: 481 595 530. V zájmu rychlejšího vyřízení však kupující může reklamaci na základě prodejního dokladu uplatnit přímo v nejbližším autorizovaném servisním středisku dané značky
e) Při uplatnění reklamace je vždy nutné prokázat uzavření kupní smlouvy a to nejlépe předložením dokladu o nákupu – faktury, dále záručního listu a podrobně popsat vadu výrobku. Pokud se vada nevyskytuje trvale, je nutné jednoznačně uvést podmínky, za kterých se projevuje. Reklamované zboží musí být kompletní, to znamená včetně všech kabelů, manuálů, disket, CD, jiného případného příslušenství a podobně, pokud možno i zabaleno v původním obalu. Při třetím roce záruky neplatí pravidla dle standardního občanského zákoníku jako např. lhůty pro vyřízení atd.
f) Pokud bude při záruční opravě zjištěno, že poškození neodpovídá záručním podmínkám, hradí náklady na takovou opravu majitel výrobku.
IX. Vrácení zboží
Spotřebitel má právo podle ust.§ 53, odstavce 7 Občanského zákoníku odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku do 14-ti dnů od převzetí zboží, vyjma případů výslovně uvedených v odst.8 téhož ustanovení občanského zákoníku. Pokud se tak spotřebitel rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním nepoškozeném obalu poslat zpět prodávajícímu s kopií prodejního dokladu (originál prodejního dokladu si nechá) a originálem odstoupení od smlouvy.
Před odesláním zboží na naši adresu je nutné zaslat (např. emailem) formální odstoupení od kupní smlouvy s uvedením čísla a datumu prodejního dokladu. Odstoupení od smlouvy a zároveň zboží v bezvadném stavu musí být doručeno prodávajícímu nejpozději v poslední den zákonné 14ti denní lhůty od převzetí zakoupené věci.
Prosíme také o uvedení případného důvodu (není zákonem vyžadováno a ani není námi jeho uvedení podmiňováno pro vrácení prostředků za cenu zboží) - pomůžete však nám tak zkvalitnit naše služby. Děkujeme. Po obdržení vráceného zboží budou peníze za zboží, včetně nejnižšího poštovného (dopravného), zaslány převodem na účet kupujícího a to nejpozději do 10 pracovních dnů po obdržení, překontrolování bezvadnosti a kompletnosti zboží, příslušenství a obalu. Zaslání zboží zpět na dobírku není možné a všechny takovéto zásilky jsou ihned odmítnuty a vráceny zpět odesílateli. Poštovné za vrácení zboží zákazníkovi nehradíme.
Dle uvážení prodejce po zhlédnutí vráceného zboží lze nově vracenou cenu snížit o částku, kterou zboží ztratilo běžným používáním. Poštovné při vrácení produktu platí kupující.
Spotřebitel nemůže odstoupit podle ust.§ 53, odstavce 8 Občanského zákoníku od kupní smlouvy:
1) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění
2) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele
3) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, zboží jež bylo objednáno special pro jeho potřebu a na něž byla přijata předem záloha, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání
4) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal
5) na dodávku hudebnin, novin, periodik a časopisů
6) v případě zakoupení zboží na firmu (ičo)
7) možnost vrácení se nevztahuje na zboží, které obvykle není skladem a bylo dodáno na konkrétní objednávku.
X. Závěrečná ustanovení
Tyto obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky. Odesláním elektronické objednávky stvrzuje kupující prodávajícímu, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů a veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v momentě učinění a odeslání objednávky. Odeslanou objednávkou je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží vázán.
XI. Reklamace poškozené zásilky
Při převzetí zásilky zkontrolujte, zda je obal neporušený a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky vnějšího poškození. Pokud příjemce zjistí zjevné vady (např. poškozený obal), může zásilku odmítnout. V případě převzetí takovéto zásilky, osádka vozidla je povinna uvést do přepravního listu, že zásilka byla převzata s poškozeným obalem. Při přejímce nekontrolujte obsah zásilky a nevyžadujte si účast osádky vozidla. Pokud příjemce zásilky zjistí vadu vyplývající z poškození při přepravě, je povinen oznámit tuto skutečnost bez odkladu zasílateli (postačí emailem) a hlavně dopravci, a to nejpozději do tří kalendářních dnů ode dne, kdy byla zásilka doručena a vyžádat si sepsání Zápisu o škodě. V opačném případě se vystavuje nebezpečí, že reklamace z tohoto důvodu nebude uznána, což bude zejména kupujícímu prokazováno podepsaným dodacím listem, jehož podpisem kupující stvrzuje bezvadnost dodávky. Při poškození zásilky kontaktujte dopravce a naši společnost.

Ve Studenci 18.5.2018


Košík  

Žádné zboží

Poštovné 0,00 Kč
Celkem 0,00 Kč

Košík K pokladně

Hledat